Zákaznický servis  311 240 331
 
 

Obchodní podmínky "Chovatel"

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu https://www.eshop.yoggies.cz/ jako zákazník zařazený jako Chovatel

Obchodní podmínky pro chovatele od firmy Yoggies s.r.o. vymezují podmínky obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím. Tím se pro tento obchodní případ rozumí zákazník zařazený v databázi prodávajícího jako "chovatel", který využívá zboží dodané prodávajícím výhradně ke své spotřebě a potřebě a zboží dále nepřeprodává.

Obchodní podmínky firmy Yoggies s.r.o. vymezují podmínky obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují formulace některých obchodních pojmů.

I. Základní ustanovení

Všeobecné chovatelské podmínky (dále jen „VCHP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Yoggies s.r.o., IČ 260 92 492, DIČ CZ26092492, se sídlem Beřovice 23, Zlonice 273 71, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 178245, která je provozovatelem internetového obchodu https://www.eshop.yoggies.cz/ jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím může být pouze podnikatel s přiděleným IČ či fyzická osoba.

Kupujícím je osoba, která má platnou a řádně uznanou licenci pro chov psů nebo koček (tzv. chovatelskou licenci),  tj. má řádně registrovanou chovatelskou stanici psů v registru chovatelských stanic FCI nebo řádně registrovanou chovatelskou stanici koček v registru chovatelských stanic FIFe nebo TICA, a nebo je vlastníkem krycího psa splňujícího požadavky dle směrnic a nařízení FCI případně lokálních autorit sdružených pod FCI pro krycí psy, vykonává chov psů a koček s průkazem původu na území ČR a tento chov je zároveň provozován v souladu se Zákonem č. 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VCHP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II., dále pak Reklamační řád (dostupný on-line na https://www.eshop.yoggies.cz/), a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log. Kupující si je vědom, že s těmito nesmí bez souhlasu Prodávajícího nakládat, není-li zvláštní smlouvou pro daný konkrétní případ sjednáno jinak.

Kupující se odesláním objednávky provedené prostřednictvím e-shopu Prodávajícího, nebo i telefonicky zavazuje při vědomí, kdy nakupuje jako registrovaný "chovatel", že bude objednané zboží používat výhradně pro své potřeby a nebude toto vědomě dále přeprodávat třetím stranám. Kupující si je vědom skutečnosti, že stane-li tak, může s ním Prodávající s okamžitou platností ukončit spolupráci, protože se pro tento případ jedná o hrubé porušení smlouvy a obchodních podmínek Prodávajícího. 

Daňový doklad ke koupi zboží obsahující základní údaje ke koupi zboží obdrží Kupující e-mailem v potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu při procesu objednávky.

II. Sdělení Prodávajícího Kupujícímu před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

 • si neúčtuje žádné další příplatky v objednávce, které by nebyly uvedeny v objednávce zboží uskutečněné Kupujícím (to se netýká příp. smluvní přepravy)
 • avšak požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, kterou si obě smluvní strany dohodnou, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak
 • ceny veškerého zboží jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené formy dopravy a dopravce a způsobu úhrady, kterou si v objednávce volí kupující
 • potvrzením (odesláním) objednávky na e-shopu Prodávajícího se Prodávající zavazuje odeslat či jinak dodat objednané zboží kupujícímu a se zavazuje objednané zboží převzít v plném rozsahu a za něj bez odkladu a dle podmínek stanovených v VCHP zaplatit uvedenou kupní cenu.

Důvody, kdy nemůže Kupující odstoupit od smlouvy:

 • pokud bylo dokončeno poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího, a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • pokud dodávka zboží byla upravena podle přání Kupujícího nebo pro jeho zákazníka
 • pokud bylo dodáno zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • pokud byla provedena úprava nebo údržba zboží dle požadavku Kupujícího
 • při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

V případě, že Kupující chce uplatnit stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím e-mailu na obchod@yoggies.cz.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím a to tak, že požadované plnění (zboží, nebo službu) vloží do elektronického nákupního košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo vybírat a měnit požadované plnění, dopravu a její způsob, způsob úhrady a také zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení způsobu dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky od Kupujícího Prodávajícím. Za případné chyby při spojení a přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Po obdržení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu přijetí objednávky informativním emailem na Kupujícím zadanou emailovou adresu.

Přílohou tohoto potvrzení může být odkaz na aktuální znění VCHP včetně Reklamačního řádu souvisejícího s VCHP Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VCHP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jednoho dne zboží v několika objednávkách, je Prodávající oprávněn tato plnění doručit souhrnně v jednom doručení a zásilce.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tato smlouva není přístupná třetím stranám.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá předmět plnění, dodá veškeré dostupné informace vážící se k předmětu plnění a Kupující se zavazuje, že předmět plnění převezme a zaplatí Prodávajícímu bez odkladu a nejpozději při převzetí předmětu koupě kupní cenu, nedohodnou-li se obě smluvní strany o provedení platby jinak.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu plnění, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu plnění v souladu se smlouvou.

Má-li Prodávající předmět plnění odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním k přepravě Kupujícím zvolenému dopravci, je-li toto možné a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdává Kupujícímu předmět plnění až okamžikem předání předmětu plnění Kupujícímu dopravcem.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří Prodávající předmět koupě pro přepravu.

3. Předcházení nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Na pozdější reklamace vznesené po době maximálně 24 hodin po převzetí zboží Kupujícím nemusí být Prodávajícím brán zřetel. 

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká Prodávajícímu právo předmět plnění po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem předmět plnění prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující se zaplacením.

4. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že předmět plnění při převzetí nemá vady. Zejména pak, že v době, kdy Kupující věc převzal:

 • má předmět plnění vlastnosti, které si strany ujednaly
 • se předmět plnění hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se předmět plnění tohoto druhu obvykle používá
 • je předmět plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • předmět plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů

V případě krmiv - projeví-li se vada na předmětu plnění ihned po rozbalení, je Prodávající povinen tuto vadu odstranit a to výměnou předmětu plnění.

Vznikne-li vada na předmětu plnění, který má povahu spotřebního zboží (např. stojany, misky, vodítka apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. To se však netýká jakéhokoliv předmětu plnění, který:

 • je prodáván za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. předváděcí vzorek apod.)
 • u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží (např. stojany, misky, vodítka apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby. V takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád dostupný on-line na www.eshop.yoggies.cz.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vada na zboží, tedy vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • týká-li se vada pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • na odstranění vady opravou věci, nebo výměnou, nelze-li věc (předmět plnění) opravit
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, kterou si Prodávající s Kupujícím dohodnou a odsouhlasí písemně
 • nelze-li věc (předmět plnění) dostatečně kvalitně opravit, nebo vyměnit, odstoupit od smlouvy.

Kupující si s Prodávajícím dohodnou pouze jedno řešení s ohledem na povahu a stav vady zboží bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, pokud vadu lze opravit. Neodstraní-li Prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vadu nelze odstranit, může Kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez závad, vyměnit její součást nebo věc opravit, či vyměnit.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí-li od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci – předmětu plnění, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého příslušenství v originálním balení produktu).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

Vážným porušením smlouvy se rozumí především skutečnost, kdy Kupující nakoupil zboží od Prodávajícího za zvýhodněných podmínek s tím úmyslem, využít zboží výhradně pro svou potřebu a spotřebu a zboží dále prodával třetím stranám v rozporu s uzavřenými obchodními podmínkami. 

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Toto platí u předmětu plnění (spotřebního zboží).

U krmných produktů poskytuje Prodávající záruku za jakost a kvalitu produktu odpovídající jeho originálnímu zabalení a chuťové i kvalitativní jakosti uvedené na originálním obalu produktu. U krmných produktů platí, že jejich složení a nutriční hodnoty jsou platné v okamžiku výroby a v okamžiku zabalení do originálního obalu. Prodávající poskytuje záruku za jakost krmných produktů také v rozmezí dat uvedených na obalech vztahujících se k datu výroby a k datu doporučené spotřeby produktu. Uplatňuje-li Kupující vadu u krmného produktu, jehož datum doporučené spotřeby již uplynulo, nebude Prodávajícím na toto brán zřetel vyjma případu, kdy Kupující prokáže, že mu tento krmný produkt (předmět plnění) byl Prodávajícím doručen již po datu doporučené spotřeby.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější nepředvídatelná událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě nejpozději 48 hodin od odeslání objednávky prostřednictvím "nákupního košíku" na https://www.eshop.yoggies.cz/

Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím e-mailu na obchod@yoggies.cz.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Prodávajícího uvedené na internetových stránkách Prodávajícího https://www.eshop.yoggies.cz/ 

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou kalendářních dnů od data odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady (na náklady Kupujícího).

Předmět plnění (zboží) vrátí Kupující úplné včetně veškerého dodaného příslušenství, případně s kompletní dokumentací byla-li přiložena. Dále by mělo být zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. stojany, misky, vodítka apod.) pak lze od smlouvy odstoupit pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu kam budou Prodávajícím Kupujícímu zaslány finanční prostředky v odpovídající výši.

Neprokáže-li Kupující v dostatečné míře, že předmět plnění skutečně nakoupil od Prodávajícího, může Prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit a odmítnout plnění vztahující se k odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá.

Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím (předmětem koupě) vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět Prodávajícímu, budou tyto hodnoty chápány jako nákup zboží Kupujícím a v tom případě má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny a to recipročně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady
 • spotřeboval-li ji zcela, nebo částečně. Tím se rozumí, že konečným spotřebitelem (osobou) bylo zboží spotřebováno zcele, nebo z části
 • neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích Prodávajícího. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis (vč. elektronického). Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího jsou přijímány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese Prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby i příjem objednávky ze strany Kupujícího.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu Prodávajícího jsou vždy ceny platné i aktuální.

Všechny klubové slevy se poskytují pouze na produkty značky Yoggies.

eny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. To se netýká případných poplatků za dopravné, dobírky a náklady, které jsou uváděny až v rámci tzv. elektronického nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy.

Akční ceny platí do vyprodání zásob.

Původní cena znamená cenu zboží, služby, za niž předmětné zboží, či službu Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím z důvodu omezeného množství zboží na skladě a časové prodlevě mezi prodejem a zboží jinému Kupujícímu a vyřízením objednávky Kupujícího. V tomto případě informuje Prodávající Kupujícího, aby si dohodli další případný postup, nebo stornování objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání

Cena zboží bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“),
 • telefonicky,
 • osobně v případě, že Prodávající disponuje provozovnou, jejíž adresu zveřejní.

Telefonické objednávky lze realizovat v pracovní dny od 07:00 do 15:30 hod.

Prodávající bude Kupujícího vždy informovat o tom, že byla zásilka předána přepravní společnosti, a to prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky. O datu a čase doručení objednaného zboží bude Kupujícího dále informovat přepravce, kterého si Kupující zvolil. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v rámci své objednávky a elektronického košíku.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti či kartou při nákupu v případě že Prodávající provozuje provozovnu,
 • platba předem bankovním převodem,
 • platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. doběrečné),
 • platba prostřednictvím systému GoPay, ApplePay, GooglePay

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na Kupujícího.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány https://www.eshop.yoggies.cz/

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • osobní odběr na prodejních místech Prodávajícího (provozuje-li tyto Prodávající),
 • zasílání kurýrem (po Praze),
 • zasílání službou DPD, PPL a dalšími smluvními partnery (po Praze i mimo ni).

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny nalezne vždy aktuálně Kupující na webové stránce https://www.eshop.yoggies.cz/ nebo na dotázání se u Prodávajícího na obchod@yoggies.cz.

2. Ostatní podmínky

V momentě dodání zboží, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Kupující je povinen si neprodleně a ihned v momentě doručení zboží tento stav i množství dodaného zboží zkontrolovat.  

Dodatečná reklamace nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, avšak dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a požadovat úplné zaplacení kupní ceny Kupujícím.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Doklad o zakoupení obvykle slouží jako záruční list 

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V tomto jazyce jsou přednostně platné také překlady do cizích jazyků.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.2. 2021 a jsou k dispozici v sídle Prodávajícího.


Provozováno na Provozováno na systému NetShops
GoPay
Zboží.cz